asian dollar market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asian dollar market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asian dollar market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asian dollar market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asian dollar market

    * kinh tế

    thị trường đô-la Châu Á