arid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arid.

Từ điển Anh Việt

 • arid

  /'ærid/

  * tính từ

  khô cằn (đất)

  (nghĩa bóng) khô khan, vô vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arid

  * kỹ thuật

  khô cằn

  khô hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arid

  lacking sufficient water or rainfall

  an arid climate

  a waterless well

  miles of waterless country to cross

  Synonyms: waterless

  lacking vitality or spirit; lifeless

  a technically perfect but arid performance of the sonata

  a desiccate romance

  a prissy and emotionless creature...settles into a mold of desiccated snobbery"-C.J.Rolo

  Synonyms: desiccate, desiccated