waterless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterless.

Từ điển Anh Việt

 • waterless

  /'wɔ:təlis/

  * tính từ

  không có nước; khô, hạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterless

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khan khô

  không ngậm nước

  môi trường:

  không chứa nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waterless

  Similar:

  arid: lacking sufficient water or rainfall

  an arid climate

  a waterless well

  miles of waterless country to cross