aridity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aridity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aridity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aridity.

Từ điển Anh Việt

 • aridity

  /æ'riditi/ (aridness) /'æridnis/

  * danh từ

  sự khô cằn

  (nghĩa bóng) sự khô khan, sự vô vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aridity

  * kỹ thuật

  sự khô cằn

  cơ khí & công trình:

  sự khô hạn

  xây dựng:

  sự khô khan

Từ điển Anh Anh - Wordnet