apex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apex.

Từ điển Anh Việt

 • apex

  /'eipeks/

  * danh từ, số nhiều apexes, apices

  đỉnh ngọc, chỏm

  the apex of a triangle: đỉnh của một tam giác

  (thiên văn học) điểm apec

 • apex

  (Tech) đỉnh, chóp, ngọn

 • apex

  đỉnh, chóp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apex

  * kỹ thuật

  chỏm

  đỉnh

  ngọn

  nóc nhà

  mũi

  xà nóc

  điện lạnh:

  điểm acpec

  xây dựng:

  đỉnh mái dốc

  đỉnh, chóp (mái)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apex

  the point on the celestial sphere toward which the sun and solar system appear to be moving relative to the fixed stars

  Synonyms: solar apex, apex of the sun's way

  Antonyms: antapex

  Similar:

  vertex: the highest point (of something)

  at the peak of the pyramid

  Synonyms: peak, acme