apex of arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apex of arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apex of arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apex of arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apex of arch

    * kỹ thuật

    đỉnh vòm

    xây dựng:

    đỉnh cuốn