ammonium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonium.

Từ điển Anh Việt

 • ammonium

  /ə'mounjəm/

  * danh từ

  (hoá học) Amoni

  * định ngữ

  (thuộc) amoni

  ammonium alum: phèn amoni

  ammonium nitrate: amoni-nitrat

  ammonium sulfate: amoni-sunfat

  ammonium chloride: amoni-clorua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ammonium

  * kỹ thuật

  y học:

  amoni

  hóa học & vật liệu:

  amoniac

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ammonium

  the ion NH4 derived from ammonia; behaves in many respects like an alkali metal ion

  Synonyms: ammonium ion