ammonium nitrate safety explosive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonium nitrate safety explosive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonium nitrate safety explosive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonium nitrate safety explosive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammonium nitrate safety explosive

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thuốc nổ an toàn amoni nitrat