ammonium nitrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonium nitrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonium nitrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonium nitrate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ammonium nitrate

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  amoni nitrat

  chất nổ nitrat amoni

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ammonium nitrate

  used as an explosive and fertilizer and rocket propellant