ammonium hydroxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonium hydroxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonium hydroxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonium hydroxide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammonium hydroxide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    amoni hiđroxit

    dung dịch amoniac NH4OH

Từ điển Anh Anh - Wordnet