alumina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina.

Từ điển Anh Việt

 • alumina

  /ə'lju:minə/

  * danh từ

  Alumin

 • alumina

  (Tech) ôxít nhôm, alumin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alumina

  * kỹ thuật

  nhôm oxit

  nhôm ôxit

  hóa học & vật liệu:

  alumin

  ôxít nhôm

Từ điển Anh Anh - Wordnet