alumina filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alumina filter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị lọc alumin