alumina brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alumina brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch alumin