alumina portland cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumina portland cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumina portland cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumina portland cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alumina portland cement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi măng poolăng aluminat