alan lloyd hodgkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alan lloyd hodgkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alan lloyd hodgkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alan lloyd hodgkin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alan lloyd hodgkin

    Similar:

    hodgkin: English physiologist who, with Andrew Huxley, discovered the role of potassium and sodium atoms in the transmission of the nerve impulse (1914-1998)

    Synonyms: Alan Hodgkin, Sir Alan Hodgkin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).