alan jay lerner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alan jay lerner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alan jay lerner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alan jay lerner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alan jay lerner

    Similar:

    lerner: United States lyricist who collaborated on musicals with Frederick Loewe (1918-1986)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).