alan bartlett shepard jr. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alan bartlett shepard jr. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alan bartlett shepard jr. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alan bartlett shepard jr..

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alan bartlett shepard jr.

    Similar:

    shepard: astronaut who made the first United States' suborbital rocket-powered flight in 1961 (1923-1998)

    Synonyms: Alan Shepard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).