shepard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shepard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shepard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shepard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shepard

    United States author of surrealistic allegorical plays (born in 1943)

    Synonyms: Sam Shepard

    astronaut who made the first United States' suborbital rocket-powered flight in 1961 (1923-1998)

    Synonyms: Alan Shepard, Alan Bartlett Shepard Jr.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).