advisory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advisory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advisory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advisory.

Từ điển Anh Việt

 • advisory

  /əd'vaizəri/

  * tính từ

  để hỏi, để xin ý kiến; cho ý kiến, cố vấn

  advisory council: hội đồng tư vấn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • advisory

  * kỹ thuật

  cố vấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • advisory

  an announcement that usually advises or warns the public of some threat

  a frost advisory

  giving advice

  an advisory memorandum", "his function was purely consultative

  Synonyms: consultative, consultatory, consultive