advisory staff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advisory staff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advisory staff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advisory staff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advisory staff

    * kỹ thuật

    nhân viên cố vấn