advisory opinion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advisory opinion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advisory opinion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advisory opinion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advisory opinion

    * kinh tế

    ý kiến tư vấn