advisory committee on electronics and telecommunications (acet) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advisory committee on electronics and telecommunications (acet) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advisory committee on electronics and telecommunications (acet) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advisory committee on electronics and telecommunications (acet).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advisory committee on electronics and telecommunications (acet)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hội đồng tư vấn về điện tử học và viễn thông