adequate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adequate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adequate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adequate.

Từ điển Anh Việt

 • adequate

  /'ædikwit/

  * tính từ

  đủ, đầy đủ

  the supply is not adequate to the demand: số cung cấp không đáp ứng đầy đủ số cầu

  tương xứng, xứng đáng; thích hợp, thích đáng, thoả đáng

  to be adequate to one's post: xứng đáng với vị trí công tác của mình

 • adequate

  phù hợp, thích hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adequate

  having the requisite qualities or resources to meet a task

  she had adequate training

  her training was adequate

  she was adequate to the job

  he was equal to the task

  Synonyms: equal

  Antonyms: inadequate

  sufficient for the purpose

  an adequate income

  the food was adequate

  a decent wage

  enough food

  food enough

  Synonyms: decent, enough

  about average; acceptable

  more than adequate as a secretary

  Synonyms: passable, fair to middling, tolerable