adequate to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adequate to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adequate to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adequate to.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adequate to

    having the requisite qualities for

    equal to the task

    the work isn't up to the standard I require

    Synonyms: capable, equal to, up to

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).