tolerable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tolerable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tolerable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tolerable.

Từ điển Anh Việt

 • tolerable

  /'tɔlərəbl/

  * tính từ

  có thể tha thứ được

  this fault is tolerable: lỗi này có thể tha thứ được

  có thể chịu được

  kha khá, vừa vừa, tàm tạm

  at a tolerable distance: ở một quãng khá xa

  a tolerable number of...: một số... kha khá...

 • tolerable

  cho phép được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tolerable

  * kỹ thuật

  được phép

  toán & tin:

  cho phép được

  điện lạnh:

  trong dung hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet