inadequate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inadequate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inadequate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inadequate.

Từ điển Anh Việt

 • inadequate

  /in'ædikwit/

  * tính từ

  không tương xứng, không xứng, không thích đáng, không thoả đáng

  the inadequate settlement of a problem: việc giải quyết không thoả đáng một vấn đề

  không đủ, không đầy đủ, thiếu

  inadequate information: tin tức không đầy đủ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không thể thích nghi đầy đủ với xã hội; không trưởng thành được về tâm lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inadequate

  * kinh tế

  không đủ

  không thích hợp

  * kỹ thuật

  không phù hợp

  không thích hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inadequate

  lacking the requisite qualities or resources to meet a task

  inadequate training

  the staff was inadequate

  she was unequal to the task

  Synonyms: unequal

  Antonyms: adequate

  not sufficient to meet a need

  an inadequate income

  a poor salary

  money is short

  on short rations

  food is in short supply

  short on experience

  Synonyms: poor, short