enough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enough.

Từ điển Anh Việt

 • enough

  /i'nʌf/

  * tính từ

  đủ, đủ dùng

  enough rice: đủ gạo, đủ cơm

  * danh từ

  sự đủ dùng, số đủ dùng, lượng đủ dùng

  to have enough of everything: mọi thứ có đủ dùng

  to cry enough

  chịu thua, xin hàng

  enough of this cheek!

  hỗn vừa chứ!

  to have enough of somebody

  chán ngấy ai

  more than enough

  quá đủ

  * phó từ

  đủ, khá

  to be warm enough: đủ ấm

  to sing well enough: hát khá hay

  you know well enough what I mean: anh biết khá rõ tôi muốn nói gì chứ

 • enough

  đủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • enough

  an adequate quantity; a quantity that is large enough to achieve a purpose

  enough is as good as a feast

  there is more than a sufficiency of lawyers in this country

  Synonyms: sufficiency

  as much as necessary; (`plenty' is nonstandard) "I've had plenty, thanks"

  Have I eaten enough?

  Synonyms: plenty

  Similar:

  adequate: sufficient for the purpose

  an adequate income

  the food was adequate

  a decent wage

  enough food

  food enough

  Synonyms: decent