actinic rays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinic rays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinic rays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinic rays.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinic rays

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tia quang hóa