actinic light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinic light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinic light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinic light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinic light

    * kỹ thuật

    ánh sáng quang hóa

    toán & tin:

    đèn quang hóa