actinic keratosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinic keratosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinic keratosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinic keratosis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinic keratosis

    an overgrowth of skin layers resulting from extended exposure to the sun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).