actinic effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinic effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinic effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinic effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinic effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng quang hóa