achromatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatic.

Từ điển Anh Việt

 • achromatic

  /,ækrou'mætik/

  * tính từ

  (vật lý) tiêu sắc

  không màu, không sắc

 • achromatic

  (Tech) tiêu sắc; vô sắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • achromatic

  * kỹ thuật

  vô sắc

  hóa học & vật liệu:

  acrom

  cơ khí & công trình:

  không sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • achromatic

  having no hue

  neutral colors like black or white

  Synonyms: neutral

  Antonyms: chromatic