achromatic fringes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatic fringes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatic fringes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatic fringes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatic fringes

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vân vô sắc