achromatic net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatic net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatic net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatic net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatic net

    * kỹ thuật

    lưới vô sắc, lưới không bắt màu