achromatic light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatic light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatic light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatic light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatic light

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ánh sáng vô sắc