acer negundo californicum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acer negundo californicum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acer negundo californicum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acer negundo californicum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acer negundo californicum

    Similar:

    california box elder: maple of the Pacific coast of the United States; fruits are white when mature

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).