academic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academic.

Từ điển Anh Việt

 • academic

  /,ækə'demik/

  * tính từ

  (thuộc) học viện; (thuộc) trường đại học

  (thuộc) viện hàn lâm

  có tính chất học thuật

  an academic debate: một cuộc tranh luận có tính chất học thuật

  lý thuyết suông, trừu tượng, không thực tế

  an academic question: một vấn đề trừu tượng, một vấn đề không thực tế

  (văn nghệ) kinh viện

  academic painting: hội hoạ kinh viện

  (thuộc) trường phái triết học Pla-ton

  * danh từ

  hội viên học viện

  viện sĩ

  người quá nệ kinh viện

  (số nhiều) lập luận hoàn toàn lý thuyết

  (số nhiều) mũ áo đại học (của giáo sư và học sinh đại học ở Anh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • academic

  * kinh tế

  giáo sư đại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • academic

  associated with academia or an academy

  the academic curriculum

  academic gowns

  hypothetical or theoretical and not expected to produce an immediate or practical result

  an academic discussion

  an academic question

  marked by a narrow focus on or display of learning especially its trivial aspects

  Synonyms: donnish, pedantic

  Similar:

  academician: an educator who works at a college or university

  Synonyms: faculty member