yếu tố chính trong Tiếng Anh là gì?

yếu tố chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yếu tố chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yếu tố chính

    primary factor