yếu sức khỏe trong Tiếng Anh là gì?

yếu sức khỏe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yếu sức khỏe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yếu sức khỏe

    * dtừ

    imbecility