yếu tố căn bản trong Tiếng Anh là gì?

yếu tố căn bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yếu tố căn bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yếu tố căn bản

    basic element, factor