yếu tố ảnh hưởng không lường được trong Tiếng Anh là gì?

yếu tố ảnh hưởng không lường được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yếu tố ảnh hưởng không lường được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yếu tố ảnh hưởng không lường được

    * dtừ

    x