tuần nô-en trong Tiếng Anh là gì?

tuần nô-en trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuần nô-en sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuần nô-en

    * dtừ

    christmas-tide, christmas