tuần giăng trong Tiếng Anh là gì?

tuần giăng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuần giăng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuần giăng

    full moon