trống phách trong Tiếng Anh là gì?

trống phách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trống phách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trống phách

    drum and castanets

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trống phách

    drum and castanets