trống miệng trong Tiếng Anh là gì?

trống miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trống miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trống miệng

    to have a loose too big-mouthed; tell-tale, unable to keep a secret