trống lảng trong Tiếng Anh là gì?

trống lảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trống lảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trống lảng

    attempt to escape giving an honest answer