trống đồng trong Tiếng Anh là gì?

trống đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trống đồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trống đồng

    kettledrum; timbal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trống đồng

    kettledrum, timbal