trường tây trong Tiếng Anh là gì?

trường tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trường tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trường Tây

    Western school