trường kiếm trong Tiếng Anh là gì?

trường kiếm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trường kiếm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trường kiếm

    long sword