trường công trong Tiếng Anh là gì?

trường công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trường công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trường công

    state school; public school

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trường công

    public school